Regulamin

Regulaminy

Polityka prywatności (obowiązująca od 12.06.2019)
Regulamin gwarancji jakości usług (SLA) (obowiązujący od 12.06.2019)
Regulamin przeniesienia danych (obowiązujący od 12.06.2019)
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (obowiązujący od 12.06.2019)
Regulamin świadczenia usług rejestracji i utrzymania domen internetowych (obowiązujący od 12.06.2019)
Regulamin usług hostingowych (obowiązujący od 12.06.2019)
Regulamin usługi certyfikatu (obowiązujący od 12.06.2019)
Regulamin e-cesji
Regulamin domen EU
Regulamin domen NASK
Regulamin domen globalnych

Regulamin Świadczenia Usług – archiwalny.

I. Słownik pojęć

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie występują pojęcia należy przez nie rozumieć:
  1. USŁUGODAWCA / TURBOHOST.PL firma KAMLEGIT SP. Z O.O. ul. Starowiejska 6, 35-083 Rzeszów, NIP: 8133783092, której bardziej szczegółowe dane zawarte są na stronie internetowej www.TURBOHOST.pl.
  2. KLIENT / USŁUGOBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamawia usługę w TURBOHOST.pl.
  3. KONSUMENT – to KLIENT/USŁUGOBIORCA, który jest osobą fizyczną i zamawia USŁUGĘ na użytek nie związany z prowadzeniem dzielności gospodarczej lub zawodowej, czy też w innych celach profesjonalnych czy zarobkowych.
  4. USŁUGA – świadczenie wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm./ polegające na udostępnieniu Klientowi powierzchni dysku i/lub pasma łącza oraz uruchomieniu dostępnych elementów składowych Usługi zgodnie z jego specyfikacją wymienioną na stronie internetowej wraz z ustalonymi zmianami. Za Usługę uważa się:
   1. usługę obsługi rejestracji i odnowień domen internetowych,
   2. usługę obsługi rejestracji i odnowień opcji na domeny internetowe,
   3. usługę obsługi transferu (przeniesienia) domeny internetowej,
   4. usługę serwera dedykowanego,
   5. usługę kolokacji serwera,
   6. usługę serwera wirtualnego,
   7. usługę serwera radiowego,
   8. usługę serwera wirtualnego do automatycznego nadawania strumienia SHOUTcast,
   9. sprzedaż i udzielenie licencji na witryny WWW,
   10. usługi dodatkowe związane z rejestracją domen i utrzymaniem danych na serwerach KAMLEGIT oraz sprzedażą witryn WWW.
  5. DODATKOWA OBSŁUGA – czynności wykonywane przez Usługodawcę, wymienione i opisane na stronie internetowej Usługodawcy, które są świadczone  tylko i wyłącznie w przypadku wykupienia przynajmniej usługi. W szczególności są to te czynności, zlecone Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy, które to nie zaliczają się do zwykłej administracji serwera: np. instalacja skryptów, przywracanie danych utraconych na skutek działań lub zaniechań Usługobiorcy.
  6. TRANSFER wyznaczony przez Usługodawcę i zawarty w warunkach świadczenia usług drogą elektroniczną określonych w niniejszym regulaminie oraz rozmowach indywidualnych limit ruchu z i do sieci Internet z i do serwera dedykowanego lub wirtualnego (Usługi) wykupionego przez Klienta i mierzona w bajtach.
  7. OKRES ABONAMENTOWY czas, na jaki została wykupiona Usługa liczony wg dni – okres 30 kolejnych dni, chyba, że strony postanowiły inaczej z uwagi na specyfikę Usługi zamówionej. Jeśli Usługa opłacona jest w kwocie wyższej niż jeden Okres Abonamentowy, przyjmuje się, że opłata została wniesiona za wielokrotność 30 dniowych Okresów Abonamentowych. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień odpowiadający dniu rozpoczęcia poprzedniego Okresu Abonamentowego, a gdyby takiego dnia w danym miesiącu kalendarzowym nie było, ostatni dzień w danym miesiącu.
  8. STRONA USŁUGODAWCY adres internetowy Usługodawcy, w szczególności www.TURBOHOST.pl wraz ze stronami podrzędnymi.
  9. SUPPORT – darmowa pomoc techniczna udzielana Klientowi poprzez e-mail, a także darmowa pomoc techniczna udzielona Klientowi drogą telefoniczną w czasie do 30 minut w danym Okresie Abonamentowym lub więcej, jeśli strony postanowiły inaczej.
  10. SPAM – masowe rozsyłanie korespondencji e-mail w postaci zapytań ofertowych, wiadomości i niezamówionej reklamy o charakterze anonimowym bez zgody adresata korespondencji wyrażonej przez aprobatę na dołączenie do listy mailingowej. W razie wątpliwości pojęcie to powinno być rozumiane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm./
  11. REJESTRATOR – podmiot dokonujący rejestracji domen internetowych na zlecenie TURBOHOST.pl, posługujący się własnym regulaminem.
  12. DOMENA – składający się z nazwy i rozszerzenia unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora,
  13. USTAWA – ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm./ dostępna zawsze w aktualnym stanie prawnym na:  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021441204.
 2. Powyższa definicje w razie wątpliwości należy rozumieć i interpretować zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.

 

II. Zamówienie Usługi

 1. Zamówienie  Usługi  następuje  poprzez  wypełnienie  przez  Klienta  wniosku  zamówienia dostępnego na stronie Usługodawcy i przesłanie go drogą elektroniczną do Usługodawcy. Po czym Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienie na adres e-mail wraz z fakturą proforma oraz możliwością rezygnacji, aż do chwili zapłaty za zamówioną usługę.
 2. Zamówienie  Usługi  może  nastąpić  w  innej,  indywidualnie  ustalonej  i zaakceptowanej przez obie strony formie.
 3. Warunkiem aktywacji Usługi wykupionej przez Klienta jest dokonanie opłaty na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy wg cennika znajdującego się na stronie Usługodawcy lub w przypadku Usługi nietypowej, zamówionej indywidualnie, wg ceny ustalonej w rozmowach dwustronnych pomiędzy Klientem i Usługodawcą.
 4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia na Usługę oraz dokonaniu opłaty przez Klienta, Usługodawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym do aktywacji Usługi. Po uzgodnieniu między stronami, okres ten może zostać skrócony.
 5. Składający zamówienie oświadcza, że posiada pełnomocnictwo lub prokurę do reprezentowania Klienta, jeśli nie zamawia Usługi w imieniu swoim, wydane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Umocowanie dotyczy rozmów w sprawie zakupienia Usługi, zawarcia umowy, kontroli spraw związanych z działaniem Usługi i płatności.

 

III. Przedłużenie Okresu Abonamentowego

 1. W przypadku chęci przedłużenia ważności Usługi, Klient powinien dokonać opłaty za przedłużenie, w terminie do dnia upływu wykupionego Okresu Abonamentowego. Przelew powinien jednoznacznie identyfikować Klienta przez podanie loginu konta lub w inny uzgodniony sposób.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem przedłużenia Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, czynne świadczenie Usługi będzie przedłużone na czas, za jaki opłata została wniesiona.
 3. Brak wpłaty w w/w terminie  może spowodować zablokowanie dostępu do Usługi. Usługodawca zobowiązuje się do pozostania w gotowości do świadczenia Usługi.
 4. Zablokowanie Usługi nie oznacza zaprzestania jej świadczenia, ani wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę.
 5. Nieopłacenie Usługi przez Usługobiorcę nie uważa się za wypowiedzenie umowy.

 

IV. Płatności

 1. Wysokość opłaty za Usługę ustalona jest wg cennika znajdującego się na stronie Usługodawcy obowiązującego w dniu zamówienia Usługi, chyba że strony z uwagi na nietypowość Usługi cenę ustaliły indywidualnie.
 2. Wysokość  opłaty ustalona  w cenniku  gwarantowana  jest  przez  Usługodawcę  w dniu zamówienia Usługi, jeśli płatność została dokonana w terminie 14 dni.
 3. Klientowi, który wypowiedział umowę na czas nieokreślony, przysługuje zwrot kwoty wprost proporcjonalnej do niewykorzystanego opłaconego Okresu Abonamentowego liczonego w cyklach pojedynczych Okresów Abonamentowych.
 4. W przypadku usługi rejestracji i utrzymania domeny internetowej, rejestracji i utrzymania opcji na domenę, lub usług pochodnych związanych z obsługą domen internetowych zwrot kosztów o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu –  nie następuje z uwagi na specyfikę tych usług, które powodują konieczność poniesienia wszelkich kosztów z nimi związanych, w tym też poniesionych przez Usługodawcę i Usługobiorcę wobec rejestratora przy rozpoczęciu jej świadczenia.
 5. W  przypadku  zmian  cen  Usługi,  nowe  ceny  zostaną  podane  w  zaktualizowanym cenniku dostępnym na Stronie Usługodawcy.
 6. Zmiana cennika Usługi w trakcie trwania wykupionego i opłaconego przez Klienta Okresu Abonamentowego nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów do końca opłaconego Okresu Abonamentowego.
 7. W przypadku wykupienia przez Klienta Usługi i uiszczeniu opłaty za wybrany Okres Abonamentowy, na życzenie Klienta Usługodawca po zaksięgowaniu środków na koncie w terminie 7 dni wystawi fakturę VAT, która zostanie doręczona w formie e-faktury drogą mailowa, zaś na pisemna prośbę Klienta – także pocztą tradycyjną.
 8. W  przypadku  braku  płatności  przez  45  dni  od  daty  wymagalności  Usługodawca  ma prawo po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy zaprzestać świadczenia zamówionych usług oraz zablokować konto Usługobiorcy na serwerze poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowego jej rozwiązania z winy Usługobiorcy.

 

V. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług poprzedzone jest rejestracją usługi. W razie braku przeszkód w świadczeniu zamówionej usługi – rozpoczęcie jej świadczenia na rzecz Klienta następuje niezwłocznie po akceptacji formularza rejestracyjnego, o czym Klient zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy pierwszej opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i cenniku, zaś w przypadku usługi wymagającej jednorazowej opłaty – w chwili jej dokonania.
 3. Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu rejestracji.
 4. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia usługi w sposób ciągły w czasie to poczytuje się ją za umowę zawarta na czas określony odpowiadający opcji usługi zamówionej przez Klienta.
 5. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Usługodawcy, które wynikają z powyższej ustawy.
 6. W trakcie rejestracji usługi Klient podaje w formularzu rejestracji wymagane przez Usługodawcę zgodnie z rzeczywistością dane, do których należą:
  1. nazwisko i imiona,
  2. numer PESEL, jeżeli Klient jest Konsumentem,
  3. pełna nazwa firmy oraz numer NIP, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą,
  4. adres zamieszkania lub adres siedziby,
  5. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
  6. adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Klientem.
 7. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
  1. Klient poda fałszywe dane,
  2. Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z Klientem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient,
  3. zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Klienta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z usług,
  4. zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny niedozwolone, w szczególności przesyłany będzie spam,
  5. uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Klient korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,
  6. Klient naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące.
 8. Rozwiązanie umowy następuje:
  1. z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.
  2. z chwilą jej całkowitego wykonania.
  3. poprzez wypowiedzenie umowy złożone przez Usługodawcę lub Usługobiorcę jako jej strony. W razie wypowiedzenia umowy Strony wskażą przyczyny i zachowają 1-miesięczny okres wypowiedzenia poprzedzający jej rozwiązanie, który rozpoczyna swój bieg od chwili doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.
  4.  poprzez  wypowiedzenie natychmiastowe w razie naruszeń i zachowań określonych w niniejszym regulaminie lub przepisach powszechnie obowiązujących.
 9. Z chwilą rejestracji Klient oświadcza, iż:
  1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,
  2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które  Usługodawca zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,
  4. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  5. wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Usługodawcy do wysokości opłaconego abonamentu (dotyczy Klienta nie będącego Konsumentem)
  6. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zamówionych usługach, o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Usługodawcę, informacji handlowych o nowych usługach oraz jego partnerów.
  7. wyraża zgodę na otrzymywanie na numer telefonu komórkowego podany przy zawarciu umowy lub później w Panelu Klienta informacji o upływających terminach ważności świadczonych usług.

 

VI. Wykonywanie umowy

 1. Właściwe świadczenie usług wymaga od Klienta dostępu do zasobów sprzętowych oraz oprogramowania, określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności:
  1. do uruchomienia i korzystania z Portalu Internetowego Usługodawcy TURBOHOST.pl oraz Panelu Klienta niezbędny jest komputer podłączony do Internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową Mozilla Firefox 5.0 lub równorzędną.
  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.
  3. do połączeń z serwerem FTP dowolny program kliencki FTP obsługujący protokoły FTP, SFTP i FTPS (FTP po SSL/TLS),
  4. do połączeń z serwerem poczty elektronicznej e-mail dowolny program pocztowy obsługujący protokoły POP3, IMAP oraz SMTP.
 2. Klient może dokonać konfiguracji usługi w zakresie określonym w jej specyfikacji i dokumentacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Klienta.
 3. Zabrania się Klientowi – pod rygorem natychmiastowego rozwiązania z nim umowy z jego winy z prawem Usługodawcy do odmowy zwrotu proporcjonalnie niewykorzystanej czasowo kwoty abonamentu – korzystanie z usług:
  1. w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Usługodawcy przez innych Klientów,
  2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
  3. w celu przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania treści pornograficznych, erotycznych, rasistowskich oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) lub których elementy (np. skrypty, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Usługodawcę,
  5. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy.
 4. Klient jest zobowiązany korzystać z usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.
 5. Zmiana typu usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego wymaga zgody Usługodawcy i powodują proporcjonalne odpowiednie przeliczenie ważności i czasu trwania usługi według jej parametrów – co oznacza, że zmiana przez Klienta Pakietu hostingowego z droższego na tańszy spowoduje, iż opłata zostanie proporcjonalnie rozliczona i ważność usługi ulegnie przedłużeniu.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług – za które Klient uiścił wymagane opłaty i nie dopuszcza się naruszeń umowy – profesjonalnie i z należytą starannością.
 7. W razie koniecznościczasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, Klient zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
 8. Usługodawca gwarantuje przy usługach, za które Klient uiścił opłatę, polegających na świadczeniu ciągłym – ciągłość dostarczania usług przez 99% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą abonamentową.
 9. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej usługi trwający przez okres przekraczający 1% czasu w danym miesiącu, liczony od chwili uzyskania przez Usługodawcę informacji o braku ciągłości, Klient będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego danej usługi o jeden miesiąc za każde 6 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 1% czasu braku ciągłości w danym miesiącu.
 10. W przypadku, gdy specyfikacja usługi to przewiduje, Usługodawca tworzy kopię zapasową danych, z której przywracane są dane w przypadku awarii, według stanu nie późniejszego niż 48 godzin przed awarią.
 11. Usługodawca gwarantuje Klientowi możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili, co jednak nie powoduje zakończenia bytu prawnego umowy, do czego jest niezbędne wypowiedzenie umowy przez Klienta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 12. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Usługodawca na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści (lucrum cessans) a jedynie szkodę właściwa (damnum emergens). Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia. Ograniczenia te nie dotyczą Konsumenta.
 13. W każdym przypadku Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Klienta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.

 

VII. Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy i określać:
  1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta,
  2. rodzaj usługi której dotyczy reklamacja,
  3. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
  4. zarzuty Klienta,
  5. okoliczności uzasadniające reklamację,
  6. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Usługodawca obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez podmioty, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, Usługodawca przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 3. Wszczęcie   procedury   reklamacyjnej   nie   zwalnia   Klienta   z   terminowego opłacenia abonamentu.

 

VIII. Rejestracja i przedłużenia Domen internetowych

 1. Do rejestracji Domen internetowych stosuje się  reguły niniejszego regulaminu z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Okres Abonamentowy dla Usługi rejestracji Domeny internetowej wynosi 1 rok, licząc od dnia rejestracji domeny.
 3. Usługodawca ma prawo zlecenia rejestracji domeny innemu podmiotowi, który dokona rejestracji w jego imieniu i na rzecz Klienta. W zakresie tym Klient wyraża zgodę i  udziela pełnomocnictwa Usługodawcy na działanie w jego imieniu, w szczególności zgodę na przekazanie jego danych osobowych tym podmiotom, w tym Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK oraz EURid), w celu opublikowania w publicznej bazie WHOIS. Zakres umocowania Usługodawcy obejmuje ponadto wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Klienta , w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie rejestratorowi domeny danych osobowych Klienta oraz  akceptacji regulaminu rejestratora zgodnie z wymogami rejestratora domeny. Udzielone pełnomocnictwo obejmuje też prawo Usługodawcy do żądania wydania kodów authinfo i przenoszenia domen między Rejestratorami, w przypadku nawiązania współpracy z nowym Rejestratorem.
 4. Jeżeli dany rejestrator domen wymaga bezpośredniej rejestracji domeny przez Klienta, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta.
 5. W przypadku chęci przedłużenia ważności Domeny internetowej, Klient  jest zobowiązany do opłacenia opłaty abonamentowej za wykonanie Usług utrzymania Domeny najpóźniej na 10 dni przed jej wygaśnięciem. W przypadku braku płatności lub płatności niepełnej, termin ważności Domeny nie zostanie przedłużony.
 6. Jeśli Usługobiorca złoży zlecenie na przedłużenie domeny po czasie jej wygaśnięcia lub takim czasie, że mimo zachowania należytej staranności nie dało się przedłużyć jej przed wygaśnięciem, o ile to będzie możliwe technicznie, jej przedłużenie nastąpi na okres 1 roku licząc od daty jej wygaśnięcia. Usługodawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa opóźnienia spowodowanego przez  Klienta.
 7. Usługodawca na podstawie złożonego formularza rejestracyjnego, zobowiązuje  się do świadczenia Usługi rejestracji Domeny internetowej.
 8. Nie wniesienie opłaty w terminie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na nie zarejestrowanie domeny lub usunięcie jej oraz zakończenie korzystania z usługi.
 9. W przypadku niezarejestrowania Domeny z powodu nie spełnienia warunków określonych w Regulaminie Rejestratora lub Usługodawcy, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych z tego tytułu środków bądź ich przeksięgowanie na poczet przyszłych zamówień.
 10. Usługodawca   udostępni   Klientowi   Regulamin   Rejestratora   każdorazowo   na jego pisemne żądanie.
 11. O ile będzie to obiektywnie możliwe, Usługodawca stworzy Klientowi możliwość rezerwacji domeny (rezerwacji nazwy), na warunkach określonych przez Rejestratora domen, jednakże bez możliwości korzystania z domeny w okresie trwania rezerwacji oraz bez gwarancji zarejestrowania zarezerwowanej domeny. Możliwość rezerwacji domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej funkcjonalności przez Rejestratora domen. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za ewentualną niemożność zarejestrowania zarezerwowanej domeny jedynie wówczas, gdy niemożność ta jest wynikiem czynności przez niego zawinionych.
 12. Usługodawca odmówi świadczenia usługi, co będzie jednoznaczne z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy w przypadku, gdy:
  1. nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
  2. w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
  3. Klient poda nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane,
  4. nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej,
  5. wniosek o rejestrację domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia,
  6. z innych, niezależnych od Usługodawcy przyczyn, rejestracja jest niemożliwa.
 13. Klient ma prawo do:
  1. zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów DNS),
  2. przekazania jakiejkolwiek osobie trzeciej, pod dowolnym tytułem praw do Domeny,
  3. transferu Domeny do podmiotu trzeciego, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Usługi
 14. Do czasu rozpoczęcia korzystania przez Klienta z domeny, w zamian za utrzymywanie domeny na swoich serwerach, Usługodawca będzie uprawniony, do umieszczenia pod adresem domeny informacji lub reklam, o treściach zgodnych z obowiązującym prawem.
 15. Techniczne zmiany w konfiguracji domeny, w tym w szczególności wydelegowanie domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgody do reprezentowania Klienta  przed rejestratorem domen, chyba, że strony postanowią inaczej. Zgoda taka przestaje obowiązywać, a umocowanie traci moc prawną  z chwilą:
  1. wyrejestrowania domeny,
  2. odwołania zgody przez Klienta, w szczególności w następstwie udzielenia zgody innemu podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia i możliwości do wykonywania działań o zakresie odpowiadającym dotychczasowej zgodzie Usługodawcy lub przekazania jej bezpośrednio rejestratorowi domen,
  3. zrzeczenia się praw wynikających ze zgody przez Usługodawcę,
  4. rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą i Klientem.
 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie domeny, w tym wskutek nieuregulowania przez Klienta opłaty abonamentowej,
  2. rejestrację domeny w złej wierze,
  3. zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot,
  4. dokonanie zmian w konfiguracji domeny, usunięcie domeny przez podmiot nieuprawniony, w szczególności poprzez utratę przez Klienta danych autoryzacyjnych do domeny.
 17. Usługodawca nie pobiera osobnego wynagrodzenia za czynności związane z obsługą administracyjną i techniczną domeny, chyba, że regulamin danego rejestratora domen lub regulamin konkretnej usługi bądź regulamin promocyjny stanowi inaczej.

 

IX. Przepisy wspólne dla wszystkich usług objętych regulaminem

 1. Zarówno  Usługodawca  jak i Klient w trakcie realizacji  Usługi jak też Usługi dodatkowej zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych.
 2. Usługodawca   zastrzega   sobie  prawo  do  możliwości   natychmiastowego   zawieszenia świadczenia Usługi oraz Obsługi dodatkowej (zablokowanie Usługi) w przypadku:
  1. braku płatności w terminie oznaczonym w rozdz. III pkt 1,
  2. braku płatności za zamówioną a nie opłaconą Usługę,
  3. braku płatności za zamówioną a nie opłaconą Usługę dodatkową,
  4. złamania postanowień niniejszego Regulaminu,
  5. naruszeniu obowiązującego prawa,
  6. wykrycia rozsyłania przez Klienta SPAM-u przy użyciu Usługi, a w szczególności przypadków wskazanych w rozdziałach V i VI regulaminu,
  7. innych negatywnych przesłanek mających wpływ na realizację Usługi.
 3. Usługa świadczona jest na czas jaki przewidziano przy zawarciu umowy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość żądania nadesłania skanów, fotokopii dokumentów lub uwierzytelnionych odpisów dokumentów  potwierdzających dane podane przez Klienta podczas rejestracji.
 5. Środki finansowe wpłacone przez Klienta na rzecz świadczenia określonej Usługi, w przypadku ich nie wykorzystanie, mogą być zaliczone na poczet abonamentów za inne Usługi świadczone na rzecz Klienta. Środki wpłacane przez Klienta będą księgowane w pierwszej kolejności na poczet starszych wierzytelności.

X. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Usługodawcy i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Usługodawcą.
 2. Usługodawca może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu m.in. w przypadku:
  1. dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
  2. zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  3. zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów, w szczególności rejestratorów domen,
  4. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
  5. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
  6. siły wyższej,
  7. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Usługodawcy, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,
  8. zmiany podmiotu świadczącego inną usługę, w szczególności rejestratorów domen,
  9. zmian formalno-organizacyjnych po stronie Usługodawcy.
 3. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca powiadomi Klienta drogą e-mailową przesyłając informację o zmianie regulaminu wraz z linkiem do nowego regulaminu lub wprowadzanych zmian. Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób pozwalający na ich łatwą identyfikację.
 4. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronach internetowych Usługodawcy o ile Klient, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.
 5. Postanowienia pkt-ów powyższych mają odpowiednio zastosowanie również w przypadku zmian w specyfikacjach usług, powodujących ograniczenie ich dotychczasowej funkcjonalności oraz zmian w cenniku, w przypadku podwyższenia każdej kolejnej opłaty abonamentowej.
 6. Do umów zawartych z Usługodawcą zastosowanie znajduje polskie prawo.
 7. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami niniejszego regulaminu.
 8. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okazałoby się niezgodne z obowiązującym prawem, co spowodowałoby jego nieważność, nie ma to wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień regulaminu.

 

Data publikacji: 01.01.2016